Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 23 tháng 09 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức giáo dục

Tin tức giáo dục

Cập nhật lúc : 14:16 28/12/2013  

Hướng dẫn Báo Cáo Sơ Kết HK1 Năm học 2013-2014 của Tổ Chuyên Môn


BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I Năm học: 2013 – 2014 của các Tổ Chuyên môn


Kính gửi: Ban Giám Hiệu  trường THCS Lộc An

Thực hiện  văn bản  hướng dẫn công tác thi đua vào đầu năn học và hướng dẫn  sơ kết tổ chuyên môn trong học kỳ I năm học 2013 – 2014.của Hiệu trưởng  .Nay tổ …………………. thực hiện báo cáo theo các nội dung như sau:

 1. I.      TÌNH HÌNH CHUNG:

1 – Tình hình đội ngũ và học sinh:

     a/ Đội ngũ :

Tổng số tổ viên

Nữ

Biên chế:

Hợp đồng:

Cao đẳng:

Đại học

Đang học ĐH

Đảng viên

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Tổ gồm có các bộ môn: 1/………   đ/c;2/……….… đ/c;3/……….… đ/c; 

b/ Học sinh:  

-         Tỷ lệ duy trì sĩ số các lớp CN:

Lớp

GVCN

TSHS

Đầu năm

TSHS cuối HKI

SLHS

bỏ học

TL HS

bỏ học

Danh hiệu

Chủ Nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Thuận lợi:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

3  - Những khó khăn cơ bản.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

II.  ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THC HIN NHIM V GIÁO DC :

 1. Tình hình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 1. Việc thực hiện qui định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo Qui định về đạo đức nhà giáo.

......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 1. Việc thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện,  học sinh tích cực”; Thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTG của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cựu và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 1. Việc thực hiện chương trình giáo dục& thực hiện chủ đề năm học.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... .................................................................................................................................

 1. Đánh giá các hoạt động chuyên môn của tổ.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... .Thực hiện việc lồng ghép nội dung giáo dục kỷ năng sông cho HS theo môn học :...................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Chất lượng giáo dục đạt được từng môn:

6.1. Chất lượng mũi nhọn : HS giỏi các môn :

          - Chỉ tiêu đề ra : Môn ………….Số HS giỏi huyện :………..Giỏi tỉnh :….

          - Kết quả đạt được : Môn ……….Số HS giỏi huyện :………..Giỏi tỉnh …

          - Nguyên nhận :…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Giải pháp của Tổ CM :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Đề xuất với nhà trường :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.2 Chất lượng đại trà :

Môn

KQ

Giỏi

Khá

T/bình

Trên TB

Yếu

kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Công tác chủ nhiệm:
 2. Học lực:

Lớp

 

Giỏi

Khá

Trung bình

Trên TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

 Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hạnh kiểm:

Lớp

 

Giỏi

Khá

Trung bình

Trên TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

 Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chỉ tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Đánh giá xếp loại giáo viên:

-         Kết quả xếp loại thống kê theo mẫu :

stt

Họ tên GV

Xếp loại

TS ngày nghỉ

Tỷ lệ CL giảng dạy đạt b/quân TB trở lên

Xếp loại công tác khác

XL  chung

 

Qui chế CM

Nghiệp vụ tay nghề

Phép

K.Phép

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Xếp loại chung theo các mức : Tốt, Khá, Trung bình, Kém)

(Trong loại tốt tổ bình chọn 50% GV xuất sắc ghi vào phần XL chung theo thứ tự  Tốt 1, tốt 2à50%)

-         Tổng số tiết dự giờ của toàn thể cán bộ giáo viên trong tổ: ………… tiết. Trong đó giáo viên dự nhiều nhất là: …. tiết, giáo viên dự ít nhất là: …. tiết.

-         Tổng tổng số lượt cán bộ giáo viên trong tổ được kiểm tra Hồ sơ chuyên môn, kết quả xếp loại :

T Số

Tốt

Khá

ĐậtYC:

Chưa ĐYC

 

 

 

 

 

-         Tổng số tiết Thao giảng:.…. …… tiết,

+       Đạt loại tốt: …… tiết;+ Đạt loại khá: … tiết;+Chưa ĐYC: ………… tiết

-         Tổng số chuyên đề thực hiện: Nội dung, thời gian thực hiện chuyên đề.

TT

Tên chuyên đề

Người báo cáo

Kết Quả

Cấpthực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Số giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn: Nội dung, hình thức vi phạm (Nêu tên từng người, thời gian vi phạm, mức độ vi phạm)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 1. Đánh giá chung:

......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................................................................................

......................................................................................................................

10 .Xếp loại tổ :

11.Đề xuất kiến nghị (đề xuất nhà trường khen thưởng tổ viên, hoặc xử lý, kiểm điểm tổ viên; đề xuất xếp loại đối với các đồng chí CBQL)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a/ Đối với đề thi :............................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b/ Đối với trường& phòngGD:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                        TM TỔ CHUYÊN MÔN

                                           (tổ trưởng ký, ghi rõ họ tên)

Tải file

Số lượt xem : 871

Chưa có bình luận nào cho bài viết này